Regulamin rozłożenia płatności na części

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania płatności w częściach za pakiety szkoleń oferowane przez Pracownię Psychologiczną Karolina Ziegart-Sadowska.
 2. Płatność rozłożona na części umożliwia Użytkownikom zakup szkoleń w sposób rozłożony w czasie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zakupu szkoleń pojedynczo. Zgromadzenie wszystkich szkoleń z danego pakietu szkoleniowego jest warunkiem uzyskania dodatkowych korzyści.

§2 Warunki rozłożenia płatności na części

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za pakiet szkoleń w częściach, zgodnie z harmonogramem płatności przedstawionym przy zakupie, tj. płatność za każde szkolenie musi zostać dokonana najpóźniej w dniu odbycia się szkolenia wchodzącego w skład pakietu szkoleń.
 2. Całkowita kwota za szkolenia jest równa oryginalnej cenie pakietu szkoleń. Pracownia Psychologiczna Karolina Ziegart-Sadowska nie pobiera dodatkowych opłat za możliwość płatności w częściach.
 3. Nieuregulowanie płatności w terminie może skutkować wstrzymaniem dostępu do nieopłaconych szkoleń oraz utratą dodatkowych korzyści.

§3 Dodatkowe korzyści

 1. Użytkownicy, którzy regularnie kupują wszystkie szkolenia wchodzące w zakres pakietu, otrzymają możliwość uczestnictwa w specjalnej grupie wsparcia na platformie Facebook oraz wpis na stronie internetowej w zakładce „Przeszkoleni specjaliści”.
 2. Wpis na listę „Przeszkoleni specjaliści” jest możliwy po zakończeniu wszystkich szkoleń wchodzących w zakres pakietu i spełnieniu ewentualnych dodatkowych wymagań określonych przez Pracownię Psychologiczną Karolina Ziegart-Sadowska, np. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie ich na stronie internetowej.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Pracownia Psychologiczna Karolina Ziegart-Sadowska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozłożenia płatności na części. O istotnych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne warunki korzystania z usług oferowanych przez Pracownię Psychologiczną Karolina Ziegart-Sadowska.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.akademiaroznorodnosci.pl.